Bygdens ställningstagande

”Vi kan bara acceptera en vindkraftexploatering under förutsättning att det sker med en rimlig påverkan på natur, livsmiljö och privat egendom, och att den kan ge tillskott i den lokala ekonomin och en positiv utvecklingskraft till bygden.

I nu liggande förslag till exploatering är de ovan nämnda förutsättningarna långt ifrån uppfyllda. Intrånget är tvärtom av betydande negativ omfattning och kan som bäst generera ett mycket marginellt tillskott till lokal ekonomi.

Bygden ställer sig därför negativ till SSVABs planerade vindkraftexploatering i området.”

Motivering till ställningstagandet
Utbyggnaden av vindkraft är av riksintresse i omställningen till ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan. Området där vindparken är planerad bjuder på goda vindförhållanden och är därför utpekat av både staten och kommunen som lämpligt för vindbruk.

Planområdet ligger dock alldeles i anslutning till bebyggelse, vilket innebär ett oundvikligt intrång i livsmiljön med bullerpåverkan, skuggning av fastigheter, blinkande varselljus, och skuggningar/reflexbildning på långt håll när solen står lågt. Placering, antal och storlek på verken kommer att helt förstöra landskapsbilden för boende i flera byar. Detta kommer – självklart – att i sin tur leda till negativ inverkan på fastighetspriser och på möjligheten till inflyttning till bygden. Inte minst för att många attraheras av just tystnaden och den orörda naturen när de flyttar in eller återvänder till skogsbygder som den här.

I samband med vindkraftsexploateringar framhålls alltid möjligheter till arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Under den här vindparkens uppbyggnad kan den lokala ekonomin tänkas få en viss omsättning för entreprenader, boende och matleveranser, mm. Men när parken väl är i drift så kan man inte vänta mer än mycket marginella tillskott till lokal ekonomi, och som bäst kan ett fåtal arbetstillfällen genereras lokalt (och då med mycket specifika kompetenskrav).

SSVAB har också meddelat att de inte medger lokalt delägande i vindkraftsparken. Detta medför att all vinst och beskattning hamnar utanför bygden, kommunen och sannolikt även landet (norskt delägande). Den återbäring på 0,2 % av bruttoproduktionen som SSVAB erbjudit andra bygder, och den återbäring på minst 1 % som kommunen hävdar i sin policy ”Lokal nytta”, kompenserar inte på långa vägar för det intrång
som den föreslagna vindparken kommer att orsaka. Sådana förslag till kompensation vore enbart fagra löften om konstgjord andning för vår bygd.

Hela brevet till bygden med ställningstagande från Vindkraftgruppen