Bygdens ställningstagande

Vi kan bara acceptera en vindkraftexploatering under förutsättning att det
sker med en rimlig påverkan på natur, livsmiljö och privat egendom, och
att den kan ge tillskott i den lokala ekonomin och en positiv
utvecklingskraft till bygden.

I nu liggande förslag till exploatering är de
ovan nämnda förutsättningarna långt ifrån uppfyllda. Intrånget är tvärtom
av betydande negativ omfattning och kan som bäst generera ett mycket
marginellt tillskott till lokal ekonomi.

Bygden ställer sig därför negativ till SSVABs planerade
vindkraftexploatering i området.

Motivering till ställningstagandet
Utbyggnaden av vindkraft är av riksintresse i omställningen till ett hållbart
samhälle med minskad klimatpåverkan. Området där vindparken är
planerad bjuder på goda vindförhållanden och är därför utpekat av både
staten och kommunen som lämpligt för vindbruk.

Planområdet ligger dock alldeles i anslutning till bebyggelse, vilket innebär
ett oundvikligt intrång i livsmiljön med bullerpåverkan, skuggning av
fastigheter, blinkande varselljus, och skuggningar/reflexbildning på långt
håll när solen står lågt. Placering, antal och storlek på verken kommer att
helt förstöra landskapsbilden för boende i flera byar. Detta kommer
– självklart – att i sin tur leda till negativ inverkan på fastighetspriser och
på möjligheten till inflyttning till bygden. Inte minst för att många
attraheras av just tystnaden och den orörda naturen när de flyttar in eller
återvänder till skogsbygder som den här.

I samband med vindkraftsexploateringar framhålls alltid möjligheter till
arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Under den här vindparkens
uppbyggnad kan den lokala ekonomin tänkas få en viss omsättning för
entreprenader, boende och matleveranser, mm. Men när parken väl är i
drift så kan man inte vänta mer än mycket marginella tillskott till lokal
ekonomi, och som bäst kan ett fåtal arbetstillfällen genereras lokalt (och
då med mycket specifika kompetenskrav).

SSVAB har också meddelat att de inte medger lokalt delägande i
vindkraftsparken. Detta medför att all vinst och beskattning hamnar
utanför bygden, kommunen och sannolikt även landet (norskt delägande).
Den återbäring på 0,2 % av bruttoproduktionen som SSVAB erbjudit
andra bygder, och den återbäring på minst 1 % som kommunen hävdar i
sin policy ”Lokal nytta”, kompenserar inte på långa vägar för det intrång
som den föreslagna vindparken kommer att orsaka. Sådana förslag till
kompensation vore enbart fagra löften om konstgjord andning för vår bygd.

The pre-med journey and med school application process were only my first steps on the long road to buy essay becoming a doctor, but I am so excited and ready for the challenges ahead.