Vindkraft

En väckarklocka ringde i bygden när kommunens planarkitekt Harry Westermark vid ett möte i Högarna i september 2011 visade planerna på reviderad översiktsplan för Östersunds kommun. Han visade då upp delar av samrådsunderlagen för den planerade vindparken vid Sotgrankälen, strax väster om Storhögen och mindre än två kilometer söder om Fagerland.  

Harry Westermark visade bland annat fotomontagen från Fagerland, och informerade om att kommunen antagit ett tillägg för vindkraft i Östersunds kommuns översiktsplan  och en policy ”Lokal nytta – policy om vindkraftens lokala nytta”.

Ett 20-tal personer från bygden träffades redan veckan därefter i Högarna för ytterligare information från Harry Westermark och en kreativ diskussion om hur vi skulle gå vidare. Till en början sattes fokus vid förhandlingen för återbäring, eftersom ingen då trodde att det skulle gå att stoppa en vindkraftetablering i ett område som utpekats som riksintresse för vindbruk … Läs om mötet i nyhet från ÖP.

Vindkraftsgruppen
Vid mötena konstaterades det att det är viktigt att agera tidigt, strategiskt och att byarna står enade. Det är lätt att exploatörer skapar splittring och osämja i bygder. Vid det andra mötet i november utsågs därför representanter från de närmast berörda byarna för att bilda en arbetsgrupp som sätter sig in i ärendet på djupet. Byarna representeras så här i den nu så kallade Vindkraftgruppen:

  • Ollsta: Rikard Eriksson och Jan Lindbeck
  • Högarna: Lennart Nilsson och Elin Andersson
  • Fagerland: Stefan Persson och Sven Erik Larsson
  • Stocklunda: Per-Holger Larsson och Mona Nyström
  • Storhögen: Erik Pehrsson, Sylvia Nyström och Mats Lindström
  • Nyby: Per Ericsson

Gruppens uppdrag har varit att utarbeta ett förslag till ett gemensamt ställningstagande från bygden, och i februari 2012 redovisade gruppen sitt eniga NEJ till den planerade exploateringen. 

Ställningstagande och motivering

Samrådsyttranden från bygden

Tillståndsansökan från SSVAB

Fotomontage över vindkraftparken

Information på SSVAB:s hemsida Vindkraft Norr
Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och projektören Sweco har lämnat
information om projektet på samrådsmöten i bygden under hösten och
kan också läsas på www.vindkraftnorr.se Där hittas också tillståndsansökan
med bilagor. I bilagan ”miljökonsekvensbeskrivning” ingår karta över
vindparken, intressekartor, ljudberäkningar, skuggningskarta,
naturvärdesinventering, rovfågelinventering, kulturmiljöutredning med
mera.

Это обозначает, что в конструкции брекетов essay writing helper нет лигатур, а фиксация дуги в пазах пластинок происходит с помощью специальных защелок.